Το βιβλίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαιο και παραρτήματα.
Ο πλήρης πίνακας περιεχομένων είναι διαθέσιμος σε μορφή PDF.

Κεφάλαια
1.Εισαγωγή
2.Αλγόριθμοι σχεδίασης
3.Συστήματα συντεταγμένων και μετασχηματισμοί στις 2Δ και 3Δ
4.Προβολές και μετασχηματισμοί παρατήρησης
5.Περικοπή και απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών
6.Αναπαράσταση και απλοποίηση μοντέλων
7.Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες
8.Υποδιαίρεση για τα γραφικά και την οπτικοποίηση
9.Διαχείριση σκηνής
10.Αρχές οπτικοποίησης
11.Το χρώμα στα γραφικά και στην οπτικοποίηση
12.Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού
13.Σκιές
14.Υφή
15.Παρακολούθηση ακτίνων
16.Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού
17.Βασικές τεχνικές συνθετικής κίνησης
18.Αλγόριθμοι οπτικοποίησης
Παραρτήματα
Α'Διανυσματικοί και συσχετισμένοι χώροι
Β'Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας
Γ'Έλεγχοι τομής
Δ'Υπολογισμοί στερεών γωνιών
Ε'Στοιχεία θεωρίας σημάτων